JA TIL BEVARING AV KYST, FJELL OG SKOG

Stavanger turistforening er svært bekymret for naturen i Rogaland etter å ha sett utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Vi reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utpeker verdifulle natur- og friluftslivsområder i Rogaland som aktuelle for vindkraftutbygging. 1. april ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Nå skal utkastet ut på høring. 

Alt sør for Hunnedalen og helt til Kristiansand er nå i faresonen for å bli bygget ned med vindkraft. Dette inkluderer Bjerkreimsheiene og STFs rutenett med turistforeningshyttene Tomannsbu, Støle og Kvitlen. 

JA TIL BEVARING AV KYST OG FJELL
                                   -OGSÅ I ROGALAND
Foto: Foto: Marius Dalseg Sætre

Stavanger Turistforening mener at: 

  • Det haster å stanse tapet av natur som skjer for hvert år. STF vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik også de kan få naturopplevelser for livet.  
  • Det er viktig med omstilling til et klimavennlig og bærekraftig samfunn. STF oppfordrer til å finne de mest effektive klimatiltakene, med minst mulig naturødeleggelser.
  • Potensialet for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder er stort. Det må satses mer på energieffektivisering og -sparing, eksisterende vannkraftverk må rustes opp og myndighetenes satsing på andre fornybare energiformer, som blant annet vindkraft til havs, må trappes opp. 
  • Nasjonal ramme for vindkraft er et skritt i riktig retning. Det gir mulighet for en mer helhetlig planlegging. Men skal rammen bli et godt redskap for å skjerme verdifulle natur- og friluftslivsområder, må kunnskapsgrunnlaget om disse områdene styrkes og de viktigste områdene må ekskluderes fra å være aktuelle vindkraftområder. 
  • Det må legges mye mer vekt på natur- og friluftslivshensyn i konsesjonsprosessene, når nye prosjekter skal godkjennes.

Filmen over viser hovedbudskapet til turistforeningen.  

Annonse