JA TIL BEVARING AV KYST OG FJELL
                                   -OGSÅ I ROGALAND
Foto: Foto: Marius Dalseg Sætre

JA TIL BEVARING AV KYST, FJELL OG SKOG

Energimyndighetene tegner nå et kart for fremtidig vindkraftutbygging på land. Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Nei til vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder!

Stavanger Turistforening mener at: 

  • Det haster å stanse tapet av natur som skjer for hvert år. STF vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik også de kan få naturopplevelser for livet.  
  • Det er viktig med omstilling til et klimavennlig og bærekraftig samfunn. STF oppfordrer til å finne de mest effektive klimatiltakene, med minst mulig naturødeleggelser.
  • Potensialet for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder er stort. Det må satses mer på energieffektivisering og -sparing, eksisterende vannkraftverk må rustes opp og myndighetenes satsing på andre fornybare energiformer, som blant annet vindkraft til havs, må trappes opp. 
  • Nasjonal ramme for vindkraft er et skritt i riktig retning. Det gir mulighet for en mer helhetlig planlegging. Men skal rammen bli et godt redskap for å skjerme verdifulle natur- og friluftslivsområder, må kunnskapsgrunnlaget om disse områdene styrkes og de viktigste områdene må ekskluderes fra å være aktuelle vindkraftområder. 
  • Det må legges mye mer vekt på natur- og friluftslivshensyn i konsesjonsprosessene, når nye prosjekter skal godkjennes.

Annonse