Vi må finne en ny sti!

Hvorfor fortsetter vi å ødelegge uerstattelig natur ved å bygge vindkraftindustri i verdifulle naturområder når vi har langt mer miljøvennlige alternativ? Tap av natur er en like stor trussel mot kloden som klimaendringene. Naturen i Rogaland har allerede lidd enorme tap fra kraftutbygging. Nå har vi ikke råd til å bygge ned mer natur. La oss heller satse på energieffektivisering og opprustning av eksisterende kraftverk, geotermal varme, solenergi og andre løsninger. Det handler å ta vare på ditt og mitt fjell, våre kystområder og vår natur. La oss finne en ny sti før det er for seint. 


Stavanger Turistforening mener at: 

  • Vi ønsker ikke videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå.​​​​​​
  • Det er behov for en helhetlig plan og strategi der all fornybar energiproduksjon vurderes samlet. Det må være et overordnet mål å ta vare på mest mulig uberørt natur. 
  • ​​​​​​​Potensialet for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder er stort. Førstevalget må være å utnytte og gjenbruke den energien vi allerede produserer. I tillegg må myndighetene trappe opp satsingen på andre fornybare energiformer som opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi, geotermal varme, vindkraft til havs med mer.
  • Vindkraftanlegg er ofte de mest omfattende arealsakene i kommunene og må, på lik linje med alle andre utbyggingstiltak underlegges planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven.
  • Konsesjonssystemet må endres slik at det tar langt større hensyn til urørt natur enn hva dagens system gjør.
  • Landskap, naturmangfold, friluftsliv, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning må vurderes etter klare kriterier og tillegges langt større verdi enn det som har vært tilfellet fram til nå.
  • Konsesjonsbehandlingen må sette strenge krav til opprydding ved avvikling av vindkraftanlegget og tydeliggjøre de irreversible inngrepene som følger av tiltaket.

Filmen over viser hovedbudskapet til turistforeningen.  

Annonse