ÅRSMØTE

HJELMELAND TURLAG

28.01.2020 kl. 19.00 på Spinneriet
Pause med kveldsmat og kaffe/te

Sakliste årsmøte:

Godkjenne innkalling og sakliste
Val av møteleiar og referent
Årsmelding 2019 m/økonomi inkl. Sankefestivalen 2019
Forslag til bruk av «fond»
Turstifadrar
Ev innkomne saker
Orientering om Viglesdal
Val

Premiering frå turboka v/Ritlandskrateret + Strenjatonå
Takkegåver til våre lokalkjende medhjelparar mfl. 2019
Turprogrammet for 2020
Ope møte  - ALLE hjarteleg velkomne !


ÅRSMELDING 2019, HJELMELAND TURLAG


INNLEIING

Drift, dugnad og tilsyn:
Ny hytte i Viglesdal opna 12.05.19. Hjelmeland Turlag var med på opningsarrangementet saman med STF. Nå har me då 3 hytter i Viglesdal som me har dugnad for og tilsyn med gjennom sesongen. Her er rutinar som skal gå seg til mm, i grove trekk så har sesongen gått bra i forhold til drift. Det har vore mykje besøkt i sommar, men hytta har og vore i bruk heile sesongen, over 2000 overnattingar i 2019, det er flott.
Sankefestivalen 2018 gav meirsmak, me har difor arrangert Sankefestival i 2019 også. Eit stort arrangement med stort torg, mange kurs og foredrag, turar og konkurransar, ca 600 besøkjande.
Me har hatt mange turar og aktivitetar på programmet, med varierande oppmøte. Me hadde planar om 22 arrangement/aktivitetar i turkalenderen. 3 har kome i tillegg og 1 har blitt utsett.

Bjødnabu:
HT har ansvar for drift/tilsyn av toalettet på Bjødnabu. Utearbeidet ved gapahuken er no heilt ferdig, og det er no passe flatt på areal utanfor gapahuken til at ein kan sitje/ha bålpanna her.

Turpost – gapahuk ved Ritlandskrateret:
Turpostkasse med bok har vore i gapahuken ved Ritlandskrateret i heile 2019. Ein turpost er ofte eit ekstra trekkplaster ved eit turmål. No har posten vore i fleire år, og har ikkje nyheitsinteresse lengre, men her er likevel ca 560 som har skrive i boka i løpet av året. Dei som registrerer seg er med i tilfeldig trekning om ein premie, premieutdeling på årsmøte.

Turpost Strenjatonå

Løypa er merka i løpet av 2019, merkinga har vore etter dialog og avtale med grunneigarane i regi av Vågen360-prosjektet. Åsmund Sirevåg og Endre Nordbø er fadrar for turen og turposten, trekning av premie på årsmøte til Hjelmeland Turlag.
Hjelmeland Sparebank har sponsa posten, og premiar.


Lager:
Turlaget leiger lager i kjellaren i det gamle posthuset i Vågen. Me har snakka om å finne anna lager, men har ikkje gjort avtale om noko anna enda. Det er veldig praktisk i Vågen i forhold til for eksempel Frukt og Laks, og Sankefestivalen, medan det er litt krongle opp og ned ei smal kjellartrapp. Her har vore snakk om lagerplass hjå Frivilligsentralen for å kople noko av vårt utstyr på utstyrsbanken deira, men her er for liten plass. Me jobbar med saka.

Takk:

Hjelmeland Turlag takkar alle som har vore med på dugnad og tilsyn i Viglesdal og andre dugnadar/oppgåver i regi av turlaget i løpet av sesongen. Me har og hatt mange gode hjelparar og kjentfolk på turane/arrangementa våre.

Hjelmeland Turlag syns òg det er både er nyttig og kjekt med samarbeid med andre lag som for eksempel Hjelmen 4H, Hjelmeland Røde kors og Hjelmelandsspeiderane! Me set òg stor pris på samarbeidet med Frivilligsentralen.

Alle våre samarbeidspartar og medarrangørar i samband med Sankefestivalen fortener mykje skryt og ein stor takk. Det hadde ikkje blitt nokon festival utan at Geir Ims kom med ideen 2018 og utan frivillige som har bygd vidare på ideen, fiskerar med båtar, kjentmenn til turar, alle dei som har sanka og/eller laga noko som kunne seljast på torget, kafévert, alle deltakarane som kom og var nysgjerrige på både varer og kunnskap. Tusen takk alle dykk og alle dei andre som fortener det. Òg takk til Hjelmeland kommune for lån av både uteområde og lokalar til kafé, kurs og føredrag mm. Òg stor takk STF for god hjelp til planlegging og gjennomføring.

Turstiar:
Hjelmeland Turlag var med og merka «Leiterunden» på Hjelmeland. Me arrangerte fellestur/dugnad og var med og merka turen.  I løpet av 2019 er det merka ein del turar med utgangspunkt i Hjelmelandsvågen. Dette er i regi av Vågen360, sentrumsprosjekt for Hjelmeland, der det bla er viktig å få til aktivitet i sentrum. Hjelmeland Turlag, kommunen, Hjelmeland Bygdaråd og private eldsjeler har vore med på planlegging, komitéarbeid og merking.

ÅRSMØTET

Årsmøte var på Spinneriet 29.01.19. Det møtte 47 stk. Møte var ope for alle.

Vanlege årsmøtesaker, orientering om Viglesdal – ny hytte klar til bruk oktober 2018, men offisiell opning 2019, og orientering om Sankefestivalen. Her vart og orientert om turstiprosjektet i Hjelmelandsvågen. Sondre Sandanger Sørheim hadde fotoinnlegg om Norge på langs og kanskje litt til. «Ein god tur forlenger livet.»

Servering av pølselapskaus.    Turprogrammet for 2019 blei presentert. Turfoldar var ikkje klar, me delte difor ut eit enkelt oppsett av programmet for 2019.

Utdeling av takkegåve til dei som har vore kjentfolk/vertar/naturlosar på turane våre i 2018, og  takk til Anne Grethe Gauthun som slutta i styret. Premieutdeling for turpost Ritlandskrateret.


STYRET 2019
Svanhild Hjorteland Gbada – leiar, Elisabeth H. Nessa – nestleiar og koordinator for tilsyn/dugnad Viglesdal, Anne Kari Skogerbø – sekretær/kasserar, Gunnulf Sande materialforvaltar, Paul Øvrehus, Njål Hetlelid og Siv Iren Moen Hausken styremedlemmer. Både Svanhild, Paul, Gunnulf, Anne Kari og Siv Iren har vore med frå styret i komiteen for Sankefestivalen 2019.


Svanhild Hjortland Gbada 2 år    2019/2020            attval 2 år i styret, og 1 år som leiar        
Elisabeth Hausken Nessa   2 år    2019/2020            attval 2 år       

Anne Kari Skogerbø           2 år    2018/2019            ikkje på val

Paul Øvrehus                      2 år    2018/2019            ikkje på val

Gunnulf Sande                   2 år    2018/2019            ikkje på val

Njål Hetlelid                       2 år    2018/2019            ikkje på val

Siv Iren Moen Hausken     2 år    2019/2020            ny, 2 år


Valkomité:

Lars Frønsdal blei vald til å fortsetje eit år til, og Anne Grete Gauthun går ut av styret, og blir med i valkomiteen. Siv Iren Moen Hausken er representant frå styret.


Styret har hatt 4 styremøte i 2019 i tillegg til ein del avklaringar på telefon og e-post. Heile styret fungerer som turkomite. Representantar frå styret i Hjelmeland Turlag pleier vere på fellesmøte med STF og dei andre turlaga under STF i november. I 2019 var planen å ha samling i oktober, men nå er den fastsett til januar 2020. Hjelmeland Turlag har og deltatt på kontaktforum for alle frivillige lag og organisasjonar i Hjelmeland i regi av Frivilligsentralen.  HT har og vore med i komiteen og var med på å arrangera «Ringfest», eit stort arrangement i Vågen mm pga at det var 250 år sidan sølvringane på Sæbø vart funne. Frivillige i regi av STF var og inviterte, og representerte, på stor Frivilligfest på Tou scene 5. desember (Frivillighetens dag).


VIGLESDAL
Dugnadstur til Viglesdal 26.-28.april. Ikkje så stor dugnad denne våren pga flyging og dugnad hausten 2018 når den nye hytta vart bygd. Var med på klargjering av ny hytte til offisiell opning.
Gjennom sesongen er her utført tilsyn. Fleire i styret har hatt nokre turar, hyttekoordinator i styret Elisabeth, har hatt flest turar, og så har enkelte andre sett innom når dei har vore forbi. Her blir gjort ein flott innsats for tilsynet og vedlikehaldet i Viglesdal. Ein stor takk til dei som bidrar. Hyttene er så mykje i bruk at det er nødvendig med aktivt tilsyn.

ØKONOMI
I mai 2019 blei Hjelmeland Turlag sine bankkontoar avslutta og me har nå felles konto og rekneskap med STF. Dette gjeld alle lokallaga.
Når kontoane vart avslutta hadde HT ein behaldning på ca 174 000,- som me i løpet av få år kan nytte til lokale tiltak til glede for allmenheten i Hjelmeland.
Resultatregnskapet viser ein samla kostnad på ca 104 000, - og ei samla driftsinntekt på ca 67 000,-. (sannsynlegvis er denne inntekta kr 18 000,- større pga rekneskapsteknisk føring).

Den største posten i vårt rekneskap er Sankefestivalen, der drifta går i minus, men med tilskot så går den i 0,-.
Andre utgiftspostar er kjøp av tilhengar kr 10 000,- og utarbeiding og trykking av turfoldar på ca kr 8000,-.
Inntekter er stort sett knytt til Sankefestivalen, tilskot og deltakaravgift.


MARKNADSFØRING/INFORMASJON

Hjelmeland Turlag har ikkje annonsar for turane i Strandbuen. Me har ikkje sendt ut turkalender til alle husstandar, men fått laga ein turfoldar med hjelp av STF, som er delt ut ved høve, den ligg ute på biblioteket, blir delt ut på turar osv. Alle turane våre ligg på heimesida til Stavanger Turistforening under Hjelmeland Turlag og kronologisk etter dato for arrangement.. Elles har me informert om turar ved oppheng av plakatar, nokon turar står og i trykksakene som STF gir ut, og me har kunngjort programmet på Hjelmeland kommune si heimeside “kva skjer”. Me har eiga Facebooksida der me informerer om turar, dugnad, og andre nyhende og informasjon som kan ha relevans for våre medlemmer, innbyggarar osv. Dette er den viktigaste informasjonskanalen me har. Facebookadresse: www.facebook.com/HjelmelandTurlag, me har ca 1200 følgjerar av sida. Heimesida vår er: www.stf.no/hjelmelandturlag E-postadresse: hjelmelandturlag@stf.no

Frivilligsentralen:
Utstyrsbanken til Frivilligsentralen er ein ressurs som passar godt i lag med turlaget sine aktivitetar. Fleire kan gjerne bruket dette tilbodet.


OPPSUMMERING TURAR OG AKTIVITETAR 2019

Lesten vår er familieturar, dagsturar, kveldsturar og ulike arrangement. Det ser ut for at det er rett å satse på ei slik blanding, der me har toppturar, tematurar og familieturar som hovudsatsingsområde.


Årsmøte 29. januar

Spinneriet tysdag 29.01. 47 stk møtte totalt. Årsmøtesaker mm.

Sondre Sandanger Sørheim – fotoinnlegg om Norge på langs og kanskje litt til .»


Lyketur til Tausanibbå tysdag 19. februar

11 stk totalt inkl. Svanhild som var turleiar og kjentmann. Også fleire frå turlaget, nokon Deltakarar frå Hjelmeland og Jøsneset, i alle fall 3 barn. Stort sett skya, men lyst, litt vind og ei regnbyge, nokre plussgrader, fullmåne og difor lyst sjølv om skya.


Leiterunden 26.03.19 – merking og tur
Turlager har tatt ansvar for å merke ei av fleire turstiar som har utgangspunkt i Vågen. Prosjektet har utspring i Vågen360, aktivitet i og med utgangspunkt i Vågen. Dette er den første løypa som blir merka, gjorde difor ein happening av det. Felles tur og merking samtidig. Mest eldsjeler dvs frå turlaget og frivillige Åsmund Sirevåg og Endre Nordbø som møtte. 1 gjest. Totalt 10 stk. Yreregn og skya, litt skodde, ca 6 plussgrader. Pause med utsikt og kake på Leite. Vel 2 timar.


Klatredag Grønvik laurdag 13.april

Lars F. Nessa og Tonje Nessa. Elisabeth H Nessa frå Turlaget. Ca 60 personar møtte! Kjøleg morgon. Sol og fint og nokså stilt. Kjempe vårvær og klatrevær. Vore tørt lenge så alt var flott for klatring.


Dugnadstur til Viglesdal 26.-28. april

19 stk på dugnad, 6 av desse barn/unge! Elisabeth koordinator. Per og Erik frå STF med. Fleire utanfrå påmelde, mest til å gjere jobb i nyaste hytta. Ikkje flyging. Bar opp 19 persienner mm som blei montert i nye hytta. Ulagleg lange å bære. Fleire frå styret med. Malt inne på do, tømt do, vaska og støvsugs. Sett inn 4 hundebur i eldste hytta. Laga rist til dusj ute på platting 91 hytta.

Kveldstur til Knuten tysdag 30 april
Anne Grete Gauthun turleiar, Åsmund Sirevåg kjentmann. Endre Nordbø med, han vore med på merking og leite fram gamal sti. Totalt 7 stk med, bla hyttefolk og folk som skulle vidare til Stavanger. Sol/disig. Ca 12-14 grader. Sol og sikt til Vågen, ikkje sikt langt til havs. 2,5 time 1800-2030. Frå Vågen, opp til Sæbø, opp til Breiatonå, Strenjatonå, Vonneveien, Knuten, Sæbø og Nordbygda.

Kurs  Grønt er skjønt 4. -5. mai
Anne Lise Tyssebotn Gjesdal kurshaldar. Svanhild med frå turlagt. Foredrag fredag på biblioteket, sanketur og matlaging laurdag på Hjelmeland ungdomsskule. 7 kursdeltakarar utanom Svanhild. Laga 12-13 rettar, fann mykje urter mm i Sandedalen og rundt skulen.


Opning av ny hytte Viglesdal 12. mai
STF inviterer laurdag kveld 11. mai til middag til byggmester, dugnadsfolk, grunneigarar, sponsorar og turlaget. Då hadde Magnar Riveland eit innslag. Open dag søndag med fyr på grillen og servering av lappar og kaffi og spekemat. I alle fall 5 representantar frå Turlaget med. Innslag frå kulturskulen, toradar og gitar. Ordførar klipte snora saman med Trine Danielsen, nestleiar i STF sitt styre. Ca 60 ut ved sjølve snorklippinga, ca 150 stk oppom i løpet av dagen.


Hauskjefjellet til Prestavegen og Kleppa 15. mai
Gunnulf turleiar, Jon Helge Hausken kjentmann. Oppmøte Hj.samfunnshus. Opp til Høgehaug, Hauskefjellet, til Prestaveg og steinbru, tilbake til Ramnafjell med utsikt til Askvik, ned til Kleppa. Siv Iren Moen Hausken kom og henta folk i Kleppakrysset slik at dei som ville kunne få skyss til å henta bilane. Nydeleg kveld, sol og fint, ca 14-18 grader om kvelden. Rett over 3 timar 18.00 -21.10. 20 stk totalt på turen. Eit par frå Stavanger, elles stort sett lokale folk.


Øvrabø – Sigmundstad 23.mai

Paul Øvrehus er kjentmann og turleiar. Det var bortimot ausregn. Difor bare 4 stk på tur.


Finn fram dag- Bjødnabu søndag 26. mai

Samarbeid med Hjelmeland Røde kors og Hjelmen 4H og Hjelmelandsspeiderane.

Kanopadling, pinnebrødsteiking, grillmatsalg, natursti mm.

Foss-safari Nes i Årdal 4. juni

Gunnulf turleiar, Magne Leirflåt kjentmann.

Sendingsfoss, Hiafoss, Granefoss, Ryganfossen. Oppmøte ved Rykanfoss, går til Hidlekleiv ned til bru over Hedlestølånå, til Granefoss, via Hiabolt, Hiafoss, Sendingsfoss, Rygg, Selflåt og Åse og ned i Rykanfossen. Totalt 18 stk på tur, mest lokale. Mest skyer, lett vær, opphald og fin temperatur.

Bjødnabu- Pundsnes 16.juni
Paul kjentmann og turleiar.
8 stk totalt, mest Fisterfolk. Mange av dei kom rett frå dugnad på Sansa turisthytta. Skodde og grått morgon, letta opp i dei tider turen starta kl 1200. Knallflott vær etter det med sol og fint.


Nonskardheia 30.06.19 – utsett til 2020

Kjentmann kunne ikkje i juni, og andre helger var opptatt med andre arrangement. Turen er sett opp att i 2020 i staden for.  


Ferskingkurs 1-2 juli (teori før dette) Viglesdal

I regi av STF, samarbeid Hjelmeland Frivilligsentral og Hjelmeland Turlag. Teorien på Hjelmeland hjå Frivilligsentralen, tur til Viglesdal med overnatting. Turlaget representert i Viglesdal også.


Flisaskar 7. juli
Njål Hetlelid kjentmann og turleiar.

Start frå Husstølvegen der ein går mot Jørmeland, rundt Jørmelandsvatnet, forbi Grovstøl og Grøvstøl, langs Opstølvatnet til Flisaskar med kaffipause på hytta til Njål. Vidare rundt  Brendeknuten, forbi Svartatjødna og til Bjødnabu. Kutta ut ruta om Saupstølheia/Saupstøl pga skodde og ikkje sikt. Start kl 11.00 – retur ca kl 17.30. 16 vaksne deltaktarar. Folk frå kommunen eller hyttefolk i kommunen og Strand som var på tur.


Stora Blåfjell 4. august

Svanhild turleiar, Trond Laugaland kjentmann.
Skodde i låglandet, men sol og stilt og fantastisk turver på heia. 42 deltakarar totalt inkl. turleiarar. Nokon såg 1 reinsdyr. Flott tur med ein matpause på toppen, elles småstopp og orienteringar. Tilbake kl 17.00-17.30. Her var hundar og små ungar, heilt nede i bæremeisalder. Lokale folk, folk frå Suldal og ein del frå Stavangerområdet. Kjempevellykka tur.


Sankefestival 10.-11. august

Hjelmeland Turlag sitt jubileumsarrangement til DNT 150 år i 2018 var så vellykka at me arrangert i 2019 og – festival i Hjelmelandsvågen der me feirar det naturen gir oss.

Kurs, torg, turar mm. Ca 600 stk innom totalt. Ein kunne delta på ulike foredrag, båttur for å trekke teiner og fiska, fiskekonkurranse, ulike kurs. Kafé og kaffimatutsal

Ulike turar, Heiakodl ved Hagalid frå Vågen og frå Hagalid. Endre Nordbø og Åsmund Sirevåg ansvar frå Vågen, og Jone frå Hagalid. Vågavandring med Arne Kleppa.


Natlandstølen – Dale 18. august

Svanhild turleiar, Jon Dale kjentmann.
Oppmøte ved veg til Dale, samkjøring til Natlandstølen. Gjekk derifrå. Sol og enkelte skyer første del av dagen, flott turvær, så skya det til og blei skikkeleg våte regnbyer/regn. Ca 14-18 grader. Var 14 stk på delar av turen, ei snudde i Skitlid og tok retur same veg. Kjekt turfølgje, fann masse kantarellar på nedstigninga. BRATT ned lia til Dale, elles flott turterreng.

Ringfest torsdag 22. august

Arrangør Hjelmeland kommune i samband med 250 år sidan ringane blei funne på Sæbø. Nytt spel frå teaterlaget med vandring til Sæbø, aktivitetar i Vågen og så ca 1 time program frå scenen. HT med som medvandrarar frå Vågen til Sæbø, og skattejakt i Vågen for dei minste etter Sæbø. Eller Bygdekvinnelag, Rygjaljom, 4H, skigruppa mfl med. Vanskeleg å seie noko tal, ca 120 var innom i Spinneriet, ca 250 totalt på festen.


Måland – Svadberg 25. august

Paul turleiar og kjentmann. Oppmøte på Svadberg for felles kjøring til Måland. Gjekk frå Måland opp til Dritland og ned til Svadberg. 9 stk totalt på tur inkl. Paul. Flott vær, lettskya, sol, 20-25 grader på dagen.


Norsk Frukt- og Laksefest, 7 september.

Arrangementet i Vågen på Hjelmeland. Hjelmeland Turlag hadde stand på tradisjonelt vis, der me hadde fyr på bålet slik at her vart kokt bålkaffi og ein kunne steike pinnebrød. Pinnabrøddeig av 10 kg mjøl, selde ca av 9 kg. Klart og fint, stilt. Kjøleg i skuggen, men flott i sola.

Kveldstur til Knuten 17. september
Åsmund Sirevåg kjentmann saman med Endre Nordbø. Siv Iren Moen Hausken turleiar. Stort sett lettskya og fint, men ei regnbyge. Ca 10 grader. Start Vågen, opp Sæbø, Strengjatonå og Knuten og ned til Flåtene.


Pundsnes – Geisfjell 22. september

STF 60+ arrangerer tur, Oddvar Flatabø frå STF 60+, Hjelmeland Turlag v/Anne Kari turleiar 2. Buss frå Stavanger til Pundsnes og blir henta på Geisfjell til retur. Starta å gå 10.45 – Geisfjell 16.30. Følgt løypa Pundsnes Bjødnabu forbi Fiskeløys, tok av sti opp på Hesthei, ned mot vegen til Måvatnet og ned til Geisfjell. 12 stk inkl turleiarane. Sol og stilt og varmt. 20 grader og sommar J. Vått i terreng pga mykje nedbør.


Skjekkjesåsen rundt 29. september
Elisabeth turleiar, Leif Ole Terøy kjentmann. Start ved Stemmen ved Hetlandsvatnet.
Nydeleg ver, klart og stilt og sol, ca 10 grader, 18 stk.


Nesvikheia rundt 6. oktober

Svanhild turleiar og Rasin Tjeltveit kjentmann.
Nydeleg haustdag, klart og bortimot stilt, klar luft og hela på morgon ein del stader. Opp i 10 grader på dagen.17 stk inkl. kjentmann mm. Folk frå Jøsneset, Randøy, Fister og Hetlandsbygda i alle fall.


Villreinkveld med Arne Kleppa 9. desember
SVR sitt verdiskapingsprosjekt, Hjelmeland kommune og Hjelmeland Turlag stod som arrangør. Ca 80-90 stk. Preben frå STF sa og litt om rutenett ved Blåsjø.


Turar og arrangement er stort sett både omtala og dokumentert på Hjelmeland Turlag si Facebookside.


Annonse