Natur og miljø

Ren turglede.
Ren turglede. Foto: Odd Inge Worsøe

Stavanger Turistforening jobber for en god balanse mellom bruk og vern av natur og friluftsområder. Vi engasjerer oss primært i verneområdene i fylket, vannkraft- og vindkraftsaker som berører friluftslivsinteresser og biologisk mangfold, og større byggesaker som berører friluftsområder. 


Stavanger Turistforening har en naturvernkomite som jobber med slike saker. Der er det alltid rom for ressurspersoner med engasjement. Har du lyst til å bidra, eller har du saker du ønsker vi skal ta tak i kontakt oss på annekatrine@stf.no


Mål og strategier:

STFs naturvernarbeid er forankret i dokumentet Mål og strategier for DNTs naturvernarbeid 2019-2023. Du kan lese mer om våre hovedmål og strategier for å nå disse ved å laste ned dokumentet eller under de enkelte arbeidsområdene nedenfor.

Hovedmål og strategier (klikk på titlene under for å lese mer)

  • Vindkraft: STF og DNT mener det haster å stanse tapet av natur, og etterlyser en mer naturvennlig fornybarsatsing. 
  • NaturopplevelseVi skal gi flest mulig mennesker gode naturopplevelser og et positivt forhold til naturen.
  • Bruk av naturenVi skal sørge for en bruk av naturen som kan opprettholdes i et lengre tidsperspektiv, og som samtidig sikrer natur- og kulturopplevelsen.
  • Motoferdsel i naturenVi jobber for å redusere motorferdselen i utmark for å ta vare på natur og opplevelsesverdier.
  • Vern av naturVi vil bevare gjenværende områder med verneverdig natur- og kulturlandskap.
  • Energi og vassdragVi ønsker å redusere natur- og miljøbelastningene fra produksjon, forbruk og transport av energi.
  • Andre trusler mot naturenVi vil ta vare på landskapskvaliteter og naturverdier ved å gå mot inngrep og utslipp som har negative konsekvenser for miljøet.

MILJØFYRTÅRN

Stavanger Turistforening jobber målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir organisasjonen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Her kan du lese mer om de konkrete målene Stavanger Turistforening jobber for å oppnå: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/117857


Foto: Finn Strand