Natur og miljø

Stavanger Turistforening jobber for en god balanse mellom bruk og vern av natur og friluftsområder. Vi engasjerer oss primært i verneområdene i fylket, vannkraft- og vindkraftsaker som berører friluftslivsinteresser og biologisk mangfold, og større byggesaker som berører friluftsområder. 


Stavanger Turistforening har en naturvernkomite som jobber med slike saker. Der er det alltid rom for ressurspersoner med engasjement. Har du lyst til å bidra, eller har du saker du ønsker vi skal ta tak i kontakt oss på annekatrine@stf.no

Mål og strategier:

STFs naturvernarbeid er forankret i dokumentet Mål og strategier for DNTs naturvernarbeid 2005 - 2008. Du kan lese mer om våre hovedmål og strategier for å nå disse ved å laste ned dokumentet eller under de enkelte arbeidsområdene nedenfor.

Hovedmål og strategier (klikk på titlene under for å lese mer)

 • Naturopplevelse
  Vi skal gi flest mulig mennesker gode naturopplevelser og et positivt forhold til naturen.
 • Bruk av naturen
  Vi skal sørge for en bruk av naturen som kan opprettholdes i et lengre tidsperspektiv, og som samtidig sikrer natur- og kulturopplevelsen.
 • Motoferdsel i naturen
  Vi jobber for å redusere motorferdselen i utmark for å ta vare på natur og opplevelsesverdier.
 • Vern av natur
  Vi vil bevare gjenværende områder med verneverdig natur- og kulturlandskap.
 • Energi og vassdrag
  Vi ønsker å redusere natur- og miljøbelastningene fra produksjon, forbruk og transport av energi.
 • Andre trusler mot naturen
  Vi vil ta vare på landskapskvaliteter og naturverdier ved å gå mot inngrep og utslipp som har negative konsekvenser for miljøet.
Foto: Finn Strand
Foto: Kjell Helle- Olsen