Lover for stavanger turistforening

Paragraf 1

Foreningens formål er å utvikle friluftslivet, særlig å lette og fremme fotvandring og skiløping, utbre kjennskap til land og folk og sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

For dette formål arbeider foreningen ved å oppføre eller yte bidrag til hytter eller turiststasjoner, oppvarde fjelloverganger, anskaffe båter, bygge broer og klopper, utgi årbok, rutebeskrivelser og andre skrifter, fellesturer, og ellers ved andre foranstaltninger som styret finner hensiktsmessig til oppnåelse av foreningens formål.

Paragraf 2

Medlemmer av foreningen er:

a)  Medlemmer som betaler årlig kontingent.

b)  Livsvarige medlemmer som en gang for alle betaler kontingent tilsvarende 25 ganger   årskontingenten.

c)  Æresmedlemmer

Paragraf 3 

Årsmøte:

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april med 14 dagers varsel.Alle foreningens medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. 

Årsmøtet velger møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

På årsmøtet behandles:

a)  Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret.

b)  Revidert regnskap.

c)  Valg på leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite.

d)  Valg av revisor etter innstilling fra styret.

e)  Forslag, herunder strategiplaner m.v., som styret fremlegger, eller som i henhold til paragraf 6 er forlangt fremlagt av medlem i foreningen. 

f)  En valgkomite bestående av tre medlemmer skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til følgende verv: styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, rådsleder,   rådsmedlemmer, samt valgkomite for neste årsmøte.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år og kan gjenvelges 1 periode. Valgkomiteen skal i sitt arbeid hensynta kjønn, geografi og kompetanse.For øvrig vises det til den foreliggende ”instruks for valgkomiteen” fastsatt av årsmøtet. Beslutninger fastsettes med alminnelig stemmeflertall med de unntak som er nevnt i paragraf 9 og 10.

Paragraf 4

Styret:

Mellom hvert årsmøte ledes foreningen av et styre på 8 personer. 7 av disse velges av årsmøtet. 1 medlem velges av og blant de fast ansatte i STF.

Styrets sete er i Stavanger.

Styreleder og nestleder velges hvert år av årsmøtet ved særskilte valg. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen. 3 medlemmer uttrer hvert år. For hvert år velges også 3 varamedlemmer.

Styret nedsetter de nødvendige komiteer.

Styret ansetter daglig leder og bestemmer lederens ansettelsesvilkår, og treffer ellers alle avgjørelser som ikke er henlagt til  årsmøtet. Kontingenten fastsettes av styret.

Styret fastsetter selv sin instruks.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder eller nestleder og ett styremedlem.

Styret treffer nærmere bestemmelser om foreningens daglige ledelse.

Paragraf 5

Foreningens råd:

I saker av særlig viktighet skal styret rådføre seg med et råd på 12 medlemmer som velges for 4 år og uttrer etter tur hvert år med en fjerdepart.

Paragraf 6 

Ethvert medlem kan innsende forslag om foreningens anliggende til styret, som tar det under behandling.Hvis medlemmer ønsker det, og forslaget er innkommet til styret innen desember måneds utgang, skal styret forelegge dette for kommende årsmøte med sin uttalelse.

Paragraf 7

Ekstraordinært årsmøte holdes etter forslag fra styret eller skriftlig krav fra minst 100 medlemmer. For innkallelse, varsel og avstemning gjelder det samme som for det  årlige årsmøtet.

Paragraf 8

Menn og kvinner som har gjort en stor innsats for foreningen, kan utnevnes til æresmedlemmer på årsmøtet etter forslag fra styret.

Paragraf 9

Endringer i foreningens lover besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall og må også godkjennes i det neste ordinære årsmøtet.Forslag om endring i lovene må være innkommet til styret innen utgangen av desember måned. Styret forelegger det for årsmøtet med sin uttalelse.

Paragraf 10

Til oppløsning av foreningen kreves at beslutning herom fattes av 2 etterfølgende årsmøter med 2/3 flertall.Ekstraordinære årsmøter kan ikke brukes til oppløsningsformål.Vedtatt av STFs årsmøte 22. april 2010

Annonse