GODER FOR FRIVILLIGE

Dugnad er selve bærebjelken i foreningen og en innsats som kommer mange til gode, langt utover foreningens egne medlemmer. Som en gest og en takk for den frivillige innsatsen i STF har styret vedtatt en ordning med goder til frivillige.

Hatten i Lysefjorden
Hatten i Lysefjorden Foto: Finn Strand

Kjernen i det frivillige arbeidet er at det er, nettopp, frivillig. I dette ligger at det er ulønnet, og at motivasjonen består i å gjøre en innsats for et meningsfullt formål i et sosialt fellesskap. De ulike ordningene for frivilliggoder skal dekke den enkeltes kostnader og gi oppmuntringer av begrenset økonomisk verdi, ikke tjene som økonomisk kompensasjon for arbeidet. I dette ligger at verdien av det frivillige arbeidet vil være langt høyere enn verdien av de godene den frivillige får tilbake fra foreningen.

1.     Ulike kategorier frivillig arbeid

1.1.   Tillitsvalgte

Med tillitsvalgte menes personer som er valgt eller utpekt til å påta seg særskilte ansvarsområder.

Det gjelder:

-       Hovedstyret.

-       Rådet.

-       Medlemmer i ressursgrupper og komiteer utpekt av styre eller administrasjon.

-       Medlemmer i styrene i de lokale turlagene.

-       Medlemmer i styrene for aktivitetsgruppene Barnas Turlag, DNT-ung Stavanger, STF-fjellsport, 60+, dugnadsgruppa.

1.2.   Turledere

Turledere som har gjennomgått DNTs utdanningsstige på relevant nivå, og som er aktive som ansvarlige for ulike turer og arrangementer i regi av STF. Aktive assistenter som bistår turleder omfattes av de samme ordningene som turledere.

1.3.   Hyttefadder

Med hyttefadder menes personer som alene eller sammen med et fadderlag har påtatt seg ansvar for tilsyn og driftsoppgaver for en bestemt ubetjent eller selvbetjent hytte.

1.4.   Hyttevakt

Med hyttevakt menes personer som har påtatt seg ansvar for å organisere besøket på en selv- eller ubetjent hytte i enkelte helger eller ferier, etter nærmere avtale med administrasjonen.

1.5.   Dugnadsarbeidere

Med dugnadsarbeidere menes:

-       Deltakere på dugnadsturer arrangert av administrasjonen eller dugnadsgruppa.

-       Frivillige medhjelpere på arrangementer i regi av foreningen.

-       Deltakere i annet praktisk dugnadsarbeid som er organisert av administrasjonen eller andre grupper etter avtale med administrasjonen.

2.     Generelt

2.1.   STFs beste ambassadører

Våre frivillige er våre beste ambassadører. Vi oppfordrer alle til å være bevisst på dette ved besøk på hyttene. Andre gjester vil se på hvordan du oppfører deg med rydding, utvask og med å ta hensyn til andre gjester. Vi oppfordrer spesielt alle STF ambassadører til å gå foran med et godt eksempel og vise måtehold med alkohol på hyttene.

2.2.   Uttalelser på vegne av Stavanger Turistforening

Uttalelser om STFs virksomhet gis av styrets leder og daglig leder eller andre personer utpekt av disse. Brev og uttalelser til eksterne adressater fra enkeltpersoner, grupper/komiteer i STF skal tydelig vise hvilken gruppe brevet eller uttalelsen kommer fra. I saker av politisk betydning, og ved søknader om økonomisk støtte, skal relevant kontaktperson i styre eller administrasjon godkjenne før det sendes.

2.3.   Bruk av foreningens lokaler i Stavanger

Foreningen har møtelokale i STFs hus i Kannik, Friluftslåven på Grasmtad og huset på Gramstad. Dette kan benyttes av alle komiteer til møter, kurs, etc. Ta kontakt med administrasjonen for å reservere møterommet. Det forutsettes at de som bruker lokalet selv sørger for rydding/vask, og at de har nødvendig tilsyn med at uvedkommende ikke kommer inn. Som hovedregel skal ytterdør holdes låst.

Nøkler til lokalene kan hentes etter avtale med kontaktperson i administrasjonen.

2.4.   Helse, miljø og sikkerhet

Alt dugnadspersonell knyttet til foreningens virksomhet og foreningens hytter gjør dette på eget ansvar. Det er den enkelte sitt ansvar at hun/han er i den fysiske form som kreves.

For de arbeider hun/han utfører forutsettes at hun/han leser og innretter seg etter de instrukser og prosedyrer som foreningen har gitt informasjon om for de aktuelle arbeider. De fleste av disse er samlet i heftene ”Sikkert feltarbeid” og ”Sjekkliste og nødprosedyrer for turledere”.

2.5.   Kollektiv forsikringsordning

Foreningen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder alle personer som er på dugnadsoppdrag for foreningen.

3.      Utgiftsdekning 

Mye av dugnadsvirksomheten foregår i tilknytning til turer og aktiviteter som den enkelte likevel er med på, og vil ikke kreve ekstra kostnader. Andre aktiviteter medfører spesifikke utgifter til innkjøp, reise eller opphold.

Foreningen har som hovedregel at dugnadsdeltakerne ikke skal ha konkrete tilleggsutlegg.

Ved bruk av privatbil dekkes kostnader til drivstoff m.v. med kr. 3,00 pr. km. STF dekker utgifter etter regning til offentlige kommunikasjon. Kjøregodtgjørelse må leveres senest innen påfølgende måned etter aktuell aktivitet/tur. Billetter skal vedlegges reiseoppgjørsskjema. Drosje og fly skal bare benyttes dersom det er nødvendig ut fra tidsmessige årsaker eller der alternative reisemåter ikke finnes.

Krav om refusjon av utlegg fremmes ved å fylle ut skjema senest innen påfølgende måned etter tur. Det er viktig at dere lagrer og sender dette i samlet dokument (sammen med kvitteringene) i PDF format til stf@faktura.poweroffice.neteller levere kopi med bilag til din kontaktperson i administrasjonen.

4.     Andre ytelser fra STF

STF ønsker derfor med ulike mellomrom å gi ulike grupper av frivillige tilbud om samlinger hvor ulike saker knyttet til foreningens virksomhet belyses.

4.1.   Rabattkort

Foreningen ønsker å stimulere våre mest sentrale og aktive frivillige til å gjøre seg kjent på hyttene og ha godt utstyr på turer i fjellet. Rabattkort på kjøp av utstyr i Tursenteret forutsettes også å gi en viss kompensasjon for slitasje på klær og personlig utstyr.

Frivilligkortet gis til følgende kategorier av frivillige, forutsatt at de er medlem i Stavanger Turistforening:

-       Alle tillitsvalgte.

-       Turledere som har turer med en samlet varighet som tilsvarer enten en helgetur, to heldagsturer eller 4 kortere dagsturer.

-       Alle hyttefaddere. Der flere medlemmer av samme husstand er sammen om oppgaven som hyttefadder, gis kortet til inntil 2 medlemmer av samme husstand.

-       Hyttevakter som er vertskap for minst to helger eller en uke.

-       Dugnadsarbeidere som deltar på dugnad eller aktiviteter som til sammen tilsvarer minst en helg, to hele dager eller 4 kortere turer/arrangementer.

Kontaktpersoner i administrasjonen sørger for utdeling av rabattkort, og kan avgjøre tildeling i tvilstilfelle. Vurderingen gjøres basert på innsats det foregående år. Dersom en ny frivillig har meldt seg til innsats i et omfang som tilsvarer kriteriene ovenfor, kan det deles ut rabattkort basert på dette.

Frivilligkortet er et personlig kort som ved fremvisning gir rabatt ved overnatting på STFs hytter på private turer. Rabattordningen er for tiden:

- Betjente hytter: Ved booking mer enn en uke før ankomst: Ordinær medlemspris. Ved booking 1 uke før ankomst: Losji 25 %. Ordinær medlemspris på drikke og andre varer.

- Selv- og ubetjente hytter: Losji 50% dersom det ikke forhåndsbestilles: Mat ordinær medlemspris. Ved bruk av rabattert overnatting forventes det at den frivillige ser ekstra etter driften av hyttene dersom det ikke er hyttetilsyn tilstede. 

- Tursenter: Rabatt ved kjøp av turutstyr i STFs Tursenter i Stavanger.
​​​​​​​- Tilbud på utvalgte modeller av friluftsbekledning med DNT logo til rabatterte priser.

- Annet: Rabatter hos Platou Sport og Hetland Sport. 

Rabattkortet gjelder for et kalenderår. Egne regler gjelder hovedstyret.

4.2.   Vilkår i forbindelse med deltakelse i enkelte kategorier frivillig arbeid

4.2.1.      Hyttevakt i helger og i ferieuker

Hyttevakten har fri losji for seg og sin familie den perioden de har tilsynsoppgaver. Det gis fritt uttak av mat fra hyttas proviantlager inntil kr. 150 (ordinær medlemspris) per døgn per familie/gruppe. Uttak av mat noteres og leveres administrasjonen. Uttak ut over beløpsgrensen betales på ordinær måte.

4.2.2.      Hyttefaddere

Hyttefaddere har samme rett til kost og losji ved besøk på «sin» hytte som hyttetilsyn.

4.2.3.      Deltakere på dugnadsturer og annet praktisk dugnadsarbeid

For dugnadsarbeidere på organiserte turer til STFs hytter gis det fri kost og losji i forbindelse med arbeidet. For dugnadsarbeidere som på egen hånd etter avtale med administrasjonen utfører arbeid uten at det er direkte organisert fra administrasjonen, gjelder de samme reglene som for hytteverter.

4.2.4.      Turledere

Turledere har fri kost og losji ved deltakelse som turleder på fellesturer i regi av STF. Betingelsene for turledere er personlige og gjelder for den enkelte turleder på fellesturer osv. Spesielle regler kan avtales med administrasjonen i tilfelle der det er en eller flere ekstra turledere med som assistenter for opplæringsformål eller av andre grunner.

4.2.5.      Instruktører og aktivitetsledere

Enkelte kategorier av instruktører og aktivitetsledere lønnes av STF etter avtalte satser. STF ansetter også enkelte ungdommer for å utføre bestemte tilsynsoppgaver i fjellet.

Det inngås særskilte ansettelsesavtaler for slik arbeid, og disse omfattes ikke av disse retningslinjene med mindre det blir bestemt i den enkelte arbeidsavtale.

Vedtatt av Styret i Stavanger Turistforening

Foto: Magnus Thorup