Etikkvettreglene

Foto: John Petter Nordbø

DNT har utarbeidet egne retningslinjer for mellom annet å hindre trakassering, utfrysing, mobbing og seksuell trakassering i organisasjonen vår. Både ansatte og frivillige skal følge disse retningslinjene.

1. Følg stien

Verdiene ”Spennende - Troverdig - Inkluderende - Enkelt - Naturvennlig” utgjør ordet STIEN og skal gjenspeiles i alt vi gjør i DNT. Derfor er det viktig at alle ansatte, tillitsvalgte, frivillige og andre som representerer Stavanger turistforening og Den Norske Turistforening (heretter DNT-er) gjør seg kjent med våre verdier og handler i tråd med disse. Vi er alle ambassadører for DNT når vi bærer den røde T-en. Det er alles ansvar å bygge en organisasjonskultur preget av vennskapelighet, gode relasjoner, rom for personlig utvikling og toleranse.

2. Gå foran som et godt eksempel

Å være en god rollemodell i DNT innebærer at man ikke på noen måte utnytter at man kan være et forbilde eller en ressurs for andre, eller på noen måte bidra til at mennesker kan bli utnyttet økonomisk, følelsesmessig eller seksuelt. Hold derfor en høy standard i egen oppførsel. Gjennom ditt engasjement i DNT skal du ikke søke å oppnå fordeler for deg eller personer i din nærhet som kan anses å være upassende og dermed svekke DNTs omdømme eller interesser.

3. Utvis måtehold og utsett ikke andre for fare

Når det inntas alkohol øker risikoen for at kritikkverdige forhold oppstår og for sikkerheten på tur. Ønsker man å drikke alkohol ved arrangementer der DNT er arrangør, så oppfordres det til at det skjer i et moderat omfang og det forventes at man er bevisst på at man representerer organisasjonen. Turledere i Barnas Turlag og i DNT ung skal ikke drikke alkohol på turer de leder. Bruk av narkotika er forbudt på arrangementer i regi av DNT.

4. Ta hensyn til naturen du ferdes i

Som DNT-er er du bevisst hvilke konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan ha for miljøet. Alle valg vi tar må ta hensyn til miljøet og naturen. Sporløs ferdsel er en forutsetning for et naturvennlig friluftsliv, og vi ber alle følge DNT ungs miljøvettregler for et hensynsfullt og grønt friluftsliv.

5. Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg

Det er nulltoleranse mot alle former for trakassering og diskriminering i DNT og det forventes at alle etterlever dette. Det er viktig å presisere at opplever du noe i DNT som du selv mener er kritikkverdig, så er det din vurdering av situasjonen som skal ligge til grunn.

6. Si ifra i tide

DNT ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Kritikkverdige forhold kan blant annet være brudd på etiske retningslinjer, brudd på interne regler eller brudd på norsk lov. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder og at man sier fra i tide. Samtidig kan det være vanskelig å ta opp slike saker i situasjoner der det er snakk om asymmetriske relasjoner. Velger man å sende inn et varsel har man rett til å gjøre dette anonymt og det skal behandles konfidensielt i organisasjonen.

Se våre rutiner for varsling her

7. Trygg økonomisk styring

DNT skal drive sin virksomhet slik at medlemmer og opinionen har tillit til at organisasjonens midler brukes til det beste for formålet og vår organisasjon. Dermed skal det utvises ansvarlighet ved administrasjon av økonomiske midler. Som DNT-er skal du bidra til at organisasjonen styres etter økonomiske bærekraftige prinsipper og innenfor gjeldende lovverk og DNTs vedtekter.

8. Troverdig i alt du gjør

Habilitet er viktig for å sikre vår egen og DNTs troverdighet og tillit. En ansatt eller tillitsvalgt skal ikke delta i behandlingen av en konkret sak eller i forberedelsen av denne, dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det er viktig at ansatte og tillitsvalgte kjenner igjen og avstår fra handlinger som kan bidra til å svekke DNTs omdømme.

Les mer om våre verdier her

Annonse