Lansering av DNT sine nye fjellvettregler for vindkraft

DNTs landsmøte vedtok i helgen Vindvettreglene, et forslag fremmet av Stavanger Turistforening.
DNTs landsmøte vedtok i helgen Vindvettreglene, et forslag fremmet av Stavanger Turistforening.

DNTs landsmøte vedtok i helgen Stavanger Turistforenings forslag til nye fjellvettregler for vindkraft - Vindvettreglene. Styreleder i Stavanger Turistforening, Gunhild Holtet Eie, mener disse blir et viktig felles ståsted for hele DNT-familien i det videre arbeidet med å forhindre mer vindkraft i urørt norsk natur.

- Vindvettreglene er et tydelig, enkelt og felles ståsted for DNT i spørsmålet om vindkraft på land. Hovedbudskapet er at vi må ta vare på naturen i klimakampen og at vi må ta en "Time-out" for naturen og stoppe videre utbygging av vindkraft på land nå.  Den samlede belastningen av konsesjonsgitte vindkraftanlegg på land i Norge kan allerede være for stor.

Hovedbudskapet er at vi må ta vare på naturen i klimakampen og at vi nå må ta en "Time-out" for naturen. Gunhild Holtet Eie, styreleder i Stavanger Turistforening

Det finnes bedre alternativer enn vindkraft på land

Styrelederen mener det finnes bedre alternativer enn vindkraft på land når Norge skal redusere utslipp og utvikle seg som en fornybar energiprodusent.

- Vi etterlyser mer fokus på energieffektivisering og sparing, oppgradering av eldre vannkraftverk og opptrapping av andre fornybare energikilder. Lyse-konsernet sitt arbeid med Lysebotn 2 er et godt eksempel på at man kan oppgradere eldre vannkraftverk til å bli mer effektivt, uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer. Potensiale for å redusere klimautslipp, uten å beslaglegge nye naturområder, er stort, forteller Gunhild.

Ta vare på naturen i klimakampen

Sammen med andre interesseorganisasjoner i Forum for Natur og Friluftsliv har Stavanger Turistforening levert innsigelser mot lokale vindkraftanlegg under konsesjonsbehandlingen. I mange tilfeller er disse ikke blitt tatt til følge.

- Erfaring viser at planlagte vindkraftanlegg er ukjente for lokalmiljøet, og mange føler seg fullstendig overrumplet når anleggsmaskinene ruller inn. Da er det for sent, eller svært krevende, å stanse utbyggingen. Dette ser vi på Vardafjell i Sandnes i disse dag, forteller Gunhild.

Stavanger Turistforening tar derfor høringsrunden for «Nasjonal ramme for vindkraft» på alvor og er i gang med å utarbeide kommentarer til denne.

- For saker i spesielt stor konflikt med natur- og friluftshensyn vil vi også bidra til at innvilgede konsesjoner blir omgjort. Dette gjelder blant annet de planlagte vindkraftverkene på Gilja, i Sandnes og Faurefjell, understreker hun.

Vend i tide, det er ingen skam å snu

Styrelederen understreker hvor viktig det er at sentrale beslutningsmyndigheter tar med seg den kanskje viktigste vindvettregelen av dem alle; Ta en «Time-out» for naturen! Stopp tildeling av konsesjoner til vindkraft på land nå. La oss samle erfaring fra de vindkraftanlegg som allerede er bygget og gjøre nødvendige korreksjoner.

- Med vindvettreglene ønsker vi å gjøre det enklere for ressurspersoner i DNT over hele landet å engasjere seg i vindkraftspørsmål lokalt, avslutter Gunhild.

Vend i tide, det er ingen skam å snu. Ta en «Time-out», for naturen! Stopp tildeling av konsesjoner til vindkraft på land nå. La oss samle erfaring fra de vindkraftanlegg som allerede er bygget og gjøre nødvendige korreksjoner. DNTs Vindvettregler

DNTs vindvettregler

1.    Planlegg arealbruk og vær tydelig på grensesetting
Utbygging av vindkraft på land er den største arealsaken i Norge noensinne. Inngrepsfri natur og mye brukte friluftslivsområder må ekskluderes som aktuelle vindkraftområder. Utbygging av vindkraft på land bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder.

2.    Tilpass forvaltningen etter naturens evner 
Utbygging av fornybar energi må være naturvennlig. I konsesjonssystemet må de rette fagmyndigheter ha besluttende mandat over natur- og friluftshensyn når prosjekter skal godkjennes. 

3.    Ta hensyn til landskap og topografi
Vindkraftanlegg i kupert (fjell)terreng betyr store og irreversible inngrep. Det gjøres sprengninger, skjæringer og fyllinger til transportveier og oppstillingsplasser for vindturbiner. Når inngrepene først er gjort er det ingen vei tilbake. Her er det ingen angreknapp.

4.    Vær føre-var for levende liv
Vis respekt for biologisk mangfold. Vindkraftutbygging på land har negativ påvirkning på sårbare økosystemer og er en trussel for dyrelivet. 

5.    Ta med nødvendig kunnskap for å se hele bildet
Tap av natur, dyreliv og rekreasjonsområder er en like stor trussel som klimaendringene. Det grønne skiftet handler om at videre vekst og utvikling må skje innen naturens tålegrenser. 

6.    Ta trygge veivalg. Gjenkjenn bedre alternative tiltak
Reduser og effektiviser energiforbruket. Det må forskes og investeres i energieffektivisering og lavutslippsteknologi.  Eksisterende vannkraftverk må rustes opp og satsing på solenergi, vindkraft til havs og andre fornybare energiformer må trappes opp. Potensialet for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder er stort.

7.    Bruk kart og kompass. Ta vare på ditt neste turmål 
Vindkraftutbygging gir enorme tap av naturarealer. Ta vare på nærnaturen, bymarka og byfjellet. Stadig flere av oss bor i større tettsteder og byer, og bevaring av lett tilgjengelige friluftsarealer er et av de aller viktigste folkehelsetiltakene i vår tid. Friluftslivets gleder og opplevelse av naturens stillhet er kilder til økt livskvalitet. Bærplukking, fiske, turgåing og skiturer er også en viktig del av kulturarven vår. Vi må sikre at våre etterkommere også gis mulighet for naturopplevelser for livet.

8.    Vend i tide, det er ingen skam å snu. 
Ta en «Time-out», for naturen! Stopp tildeling av konsesjoner til vindkraft på land nå. La oss samle erfaring fra de vindkraftanlegg som allerede er bygget og gjøre nødvendige korreksjoner. 

9.    Spar på kreftene og søk råd om nødvendig
Ta vare på naturen i klimakampen. Vi må sette en større og mer reell verdi på urørt og inngrepsfri natur. For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftsområdene i Norge må vi vite hvor de ligger. Innsatsen for å kartlegge norske natur- og friluftsområder må økes kraftig. 

Styreleder i Stavanger Turistforening, Gunhild Holtet Eie.
Styreleder i Stavanger Turistforening, Gunhild Holtet Eie. Foto: Pål Christensen

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 12. juni 2019