Finn en bedre plassering for ny trafostasjon i Stavanger!

Krossberg transformatorstasjon er planlagt på høyden vest for Store Stokkavatn. Hvor synlig blir anlegget når Tingbøskogen er fjernet?
Krossberg transformatorstasjon er planlagt på høyden vest for Store Stokkavatn. Hvor synlig blir anlegget når Tingbøskogen er fjernet? Foto: Anne Katrine Lycke

Statnett har søkt om å få sette opp en ny stor transformatorstasjon på høyden vest for Store Stokkavatn. For å få plass til stasjonen må Tingbøskogen hogges ned. Vi kan ikke godta at skogen bare forsvinner, med sitt turområde og skjulested og leveområde for planter og dyr.

 Vi ber om at Statnett finner en bedre plassering der man unngår å bygge ned en av våre fineste skoger i Stavanger.

STF har sammen med Forum for Natur og friluftsliv Rogaland sendt et høringssvar til NVE. Her er en oppsummering av våre argumenter:

  • STF forstår behovet for en ny transformatorstasjon, men er uenige i valg av sted. Vi ber Statnett om å finne nye alternativer som tar i bruk industritomter eller allerede nedbygde arealer.
  • Transformatorstasjonen vil bli liggende å ruve i landskapet på høydedraget vest for Store Stokkavatn. Det er kritikkverdig at Statnett ikke har utarbeidet synlighetskart som viser hvordan stasjonen vil se ut fra ulike posisjoner. Sammen med FNF krever vi at dette blir utarbeidet.
  • Friluftsområdet rundt Store Stokkavatn med Tingbøskogen er et av de viktigste friluftsområdene i kommunen.
  • Kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i Tingbøskogen er for dårlig utredet. Rapporten som ble utarbeidet er laget på eksisterende data, men uten at konsulentene i Oslo selv har vært i området.
  • En uavhengig botaniker som ble engasjert av naboene, har kartlagt store naturverdier i Tingbøskogen og beskrevet den som en skog med urskogpreg med innslag av furu, bjørk og annen løvskog. En rik løvskog med god næring for fugler. I tillegg er det en sumpskog med viktige leveområder for amfibier som frosk og padde. Det er også funnet store hekseringer av sopp som tyder på et veletablert økologisk samspill. Skogen er ung i internasjonal sammenheng, men den har et potensiale for å bli skikkelig gammel.


Les hele Høringssvaret fra FNF og STF - PDF

Se prosjektbeskrivelsen i Søknad fra Statnett om Krossberg transformatorstasjon

Turstien fra Stokkavatnet og opp til Mimmarudla i ytterkanten av Tingbøskogen.  Statnett vil legge om turveien.
Turstien fra Stokkavatnet og opp til Mimmarudla i ytterkanten av Tingbøskogen. Statnett vil legge om turveien. Foto: Anne Katrine Lycke
Kart Krossberg transformatorstasjon.
Kart Krossberg transformatorstasjon. Foto: Statnett

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 25. oktober 2021