Stopp rogalandnaturens lidelser

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Trekk i den store bremsen. Det finnes mer naturvennlige alternativer til vindkraft på land.

Før jul skal dere 14 som representerer Rogaland på Stortinget bestemme ny politikk for vindkraft på land. Vi inviterer dere til å se og sanse naturødeleggelsene, og lytte til 12 års erfaring med vindkraftutbygginger.

Stavanger Turistforening vedtok i fjor at vi ikke ønsker mer vindkraft i Rogaland nå. Standpunktet vårt har stor støtte både blant medlemmene og befolkningen generelt. En fersk meningsmåling fra Norstat viser at 49 prosent av befolkningen på Vestlandet er helt eller delvis imot vindkraft, mens bare 27 prosent er for. Når det kommer til vindkraft i urørt natur svarte 77 prosent av vestlendingene at de er imot bygging av vindkraftanlegg i slike områder mens kun 9 prosent er for.

Denne økende motstanden i befolkningen mot vindkraftanleggene har en åpenbar årsak. Fornybar energi ja, men prisen for vindkraft på land er for høy i forhold til voldsomme arealbeslag, støy, uopprettelige naturinngrep, tapte friluftsområder, fortvilede og sinte naboer og turfolk. De langsiktige, negative konsekvensene når anleggene skal avvikles kan vi bare ane konturene av. Vi trenger alternativer former for energi som er mer samlende på vei over i fornybarsamfunnet.

Gilja burde fått avslag

Store deler av landskapet i Dalane-Bjerkreim-Jæren-Gjesdal har endret seg radikalt etter hvert som stadig nye landbruks-, natur og friluftsområder er blitt industriområder for vindkraft. På nært hold er naturinngrepene med fyllinger, skjæringer og veianlegg stedvis sjokkerende store og irreversible.

Gilja er et av flere vindkraftverk som burde fått tidlig avslag. Utenom kommunen, som senere har endret mening, og NVE var det en unison motstand mot dette anlegget på grunn av store natur- og friluftsinteresser. Anlegget ligger i tillegg utenfor området som var vurdert til vindkraft i fylkesdelplanen for vindkraft.

Planer eller lureri?
Vi har mistet all tillit til prosessen rundt søknader og konsekvensutredninger. Planer som ble lagt frem og godkjent fremstår i ettertiden som lureri. De vindkraftverkene som faktisk er bygget i Rogaland, ble helt annerledes enn det vi var forespeilet:

  • Turbinstørrelsen har økt, ofte fra 125 m totalhøyde til 200 m totalhøyde

  • Installert effekt har i de fleste anleggene blitt større. Endringen på  Måkaknuten økte fra 66 megawatt til 99 megawatt

  • Terrenginngrep har blitt vesentlig større, Egersund vindkraftverk har for eksempel gått fra 150.000 kvadratmeter til 450.000 kvadratmeter

Plan- og bygningsloven bør gjelde
Stortingsmeldingen som skal behandles før jul tar opp en del grunnleggende problemstillinger rundt behovet for å forbedre konsesjonsprosessen, men den er samtidig lite konkret på hvilke endringer som skal gjennomføres og hvordan det nye systemet skal utformes. Arealinngrepene er så store at vi ber dere om at Plan- og bygningslovens planbestemmelser, inkludert plikt til å utarbeide reguleringsplan, gjøres gjeldende for denne type utbyggingstiltak på lik linje med andre store arealinngrep.

Våre viktigste innspill til Rogalandsbenken:

  • Det er behov for en helhetlig plan og strategi der all fornybar energiproduksjon vurderes samlet. Det må være et overordnet mål å ta vare på mest mulig uberørt natur.

  • Vindkraftanlegg er ofte de mest omfattende arealsakene i kommunene og må, på lik linje med alle andre utbyggingstiltak underlegges planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven, herunder krav om reguleringsplan.
  • Det må stilles større krav til gjennomføring og faglig kvalitet på konsekvensutredningene.

  • Det må settes tydelige akseptkriterier for tildeling av konsesjon. Kriteriene bør være knyttet til konsekvenser for landskap, naturmangfold, friluftsliv, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning.

  • Konsesjonsbehandlingen må sette strenge krav til opprydding ved avvikling av vindkraftanlegget og tydeliggjøre de irreversible inngrepene som følger av tiltaket.


Vår aller viktigste oppfordring til rogalandsbenken som nå skal behandle vindkraftpolitikken er likevel at vi nå må stå opp for rogalandsnaturen. Den har lidd nok.Vennlig hilsen Stavanger Turistforening

Preben Falck                                                                     Gunhild Holtet Eie
Daglig leder                                                                      Styreleder

Egersund vindkraftanlegg. Sommer 2019.
Egersund vindkraftanlegg. Sommer 2019. Foto: Anne Katrine Lycke

Annonse

Skrevet av Helene Seglem 26. oktober 2020