Derfor sier vi nei til mer vindkraft i Sandnes

Foto: Bergen og Hordaland Turlag

Knut Sellevold fra Sandnes Turlag er krystallklar på at Sandnes bør si stopp til mer vindkraft. Her er de viktigste argumentene mot en videre utbygging.  

Skrevet av: Knut Sellevold, Sandnes Turlag

Torsdag 7. mars holdt Sandnes Turlag årsmøte på Gramstad. Til årsmøtet hadde laget invitert Sveinulf Vågene fra «La naturen leve» og Per Hanasand – styreleder i DNT. Begge hadde innledninger om utbygging av vindkraft. Mange av oss fikk denne kvelden kunnskap som gjorde inntrykk. Hva skjer i Rogaland, og hva skjer i Sandnes?

I oversikten over mulige utbyggingsområder i vårt land er Rogaland nevnt med litt over 25 % av det totale antall for hele landet. I hele landet er det gitt 100 vindkonsesjoner. 27 av disse ligger i Rogaland. Det er mye for et lite fylke som vårt. I desember 2013 åpnet kommunestyret i Sandnes opp for planer som omfattet 34 vindturbiner i Sandnes øst. To områder har vært oppe til behandling. Vardafjell vindkraftverk som nå er vedtatt på tross av protester fra lokalbefolkningen. Størrelsen her er redusert fra 9 til 7 vindturbiner. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo søknaden om Sandnes vindmøllepark i Kråkedalsheia. Her var det planlagt 25 vindturbiner. Kartet viser hvordan disse var planlagt utplassert i dette området. Turfolk vil kjenne igjen mange av disse toppene som for eksempel Ramnafjellet, Undeknuten og Rikkafjellet. Her har kommunen merket turstier. NVE avslo denne konsesjonsøknaden i 2014. Utbygger laget nye planer med reduksjon i antall turbiner fra 25 til 16. Olje- og energidepartementet (OED) sender så saken i retur til NVE og ba om ny vurdering (2017). 11. januar i år melder NVE at de stiller saken i bero grunnet manglende nettkapasitet. Det er vi glade for. Vi ønsker at Sandnes kommune skal vurdere om den ikke bør si stopp til videre utbygging i Sandnes. Turlaget er ikke imot fornybar energi, og vindturbiner kan være en del av løsningen på energibehovet. Vårt hovedanliggende er plassering av turbinene.

Siden sakene ble vedtatt i kommunen i 2013 har en fått mer erfaring med vindkraftutbygging, og meningene om dette er svært
delte mellom ulike faginstanser. Våre argumenter mot videre vindkraftutbygging i Sandnes er følgende:

• «Vindmølleparker» (ordet er en eufemisme) forvandler store arealer natur til rene industriområder. Disse inngrepene er irreversible.
• Vindturbinene medfører betydelige støyproblemer og har stor innvirkning på flora og fauna i områdene som bygges ut. Verdien av eiendom og boliger i nærområdene reduseres.
• Vindturbiner kan gi inntekter lokalt i en anleggsperiode. Når de kommer i drift, er det stort sett kun eiendomsskatt som er inntektsgivende. Slik skatt har ikke Sandnes innført.
• Det hersker stor uenighet blant fagfolk omkring prognosene for framtidig kraftbehov i Norge. Det er ikke gitt at behovet vil bli så stort at det rettferdiggjør så store naturinngrep.
• Opprusting av eksisterende vannkraftverk, solenergi og satsing på energiøkonomisering vil kunne gi betydelige bidrag til økende energibehov med minimale ødeleggelser av natur.
• Mange mener at eksport av ren energi ifra Norge vil veie opp mot forurensende energi i utlandet. Når en ser naturødeleggelsene vindkraftutbyggingen fører med seg, er det vanskelig å få et slikt miljøregnskap til å gå opp. Tvilen bør komme naturen i vårt land til
gode.
• Ønsker en å satse på vindkraft, bør utbygging legges i havområder. Dette har og sine negative sider, men er likevel langt å fortrekke. Dessuten er en slik utbygging reversibel.
• Norge er et attraktivt reisemål. Det er nettopp den urørte natur som gir vårt land denne verdien.
• Til slutt kan en og stille spørsmål om hvor «ren» vindkraften er. Til produsjonen av vindturbiner er en avhengig av en rekke mineraler. Utvinning av disse skaper store miljøproblemer for mennesker og natur i de land som eksporterer disse mineralene.

Vi håper mange vil få øynene opp for de problemene vindkraftutbygging representerer og gi
våre lokalpolitikere tydelige tilbakemeldinger om at dette ikke er ønskelig.

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 26. mars 2019